• Mengchu Zhou (chair) (New Jersey Inst. Tech., USA)
 • Fan-Tien Cheng (Nat. Cheng Kung University, China)
 • Hyouk Ryeol Choi Sungkyunkwan (University, South Korea)
 • Nak Young Chong (Japan Advanced Inst. of Sci. and Tech., Japan)
 • Martin Fabian (Chalmers University of Tech., Sweden)
 • Maria Pia Fanti (Politecnico di Bari, Italy)
 • Ken Goldberg (UC Berkeley, USA)
 • Larray Holloway (University of Kentucky, USA)
 • Bengt Lennartson (Chalmers University of Tech., Sweden)
 • Peter B. Luh (University of Connecticut, USA)
 • Y. Narahari (India Inst. of Sci., India)
 • Spyros Reveliotis (Georgia Tech., USA)
 • Kazuhiro Saitou (University of Michigan, USA)
 • Leyuan Shi (University of Wisconsin at Madison)
 • Yu Sun (University of Toronto)
 • Michael Wang (Hong Kong University of Sci. & Tech., Hongkong)
 • John Wen (Rensselaer Poly. Institute, USA)
 • Dan O. Popa (University of Louisville, USA)
 • Xiaohong Guan (Xi’an Jiaotong University, China)
 • (Samuel) Qing-Shan Jia (Tsinghua University, China)
 • Lee Sukhan (Sungkyunkwan University, South Korea)