• Bengt Lennartson (chair) (Chalmers University of Tech.)
 • Fan-Tien Cheng (Nat. Cheng Kung University)
 • Hyouk Ryeol Choi (Sungkyunkwan University)
 • Nak Young Chong (Japan Advanced Inst. of Sci. and Tech.)
 • Martin Fabian (Chalmers University of Tech.)
 • Maria Pia Fanti (Politecnico di Bari)
 • Ken Goldberg (UC Berkeley)
 • Larray Holloway (University of Kentucky)
 • Peter B. Luh (University of Connecticut)
 • Yadati Narahari (India Inst. of Sci.)
 • Spyros Reveliotis (Georgia Tech)
 • Kazuhiro Saitou (University of Michigan)
 • Leyuan Shi (University of Wisconsin at Madison)
 • Yu Sun (University of Toronto)
 • Michael Wang (Hong Kong University of Sci. & Tech.)
 • John Wen (Rensselaer Poly. Institute)
 • Dan O. Popa (University of Louisville)
 • Xiaohong Guan (Xi’an Jiaotong University)
 • (Samuel) Qing-Shan Jia (Tsinghua University)
 • Lee Sukhan (Sungkyunkwan University)
 • Mengchu Zhou (New Jersey Inst. Tech.)